آگهی های بازرگانی سریالی مانند شهید شهریاری را کم کنید

آگهی های بازرگانی سریالی مانند شهید شهریاری را کم کنید

در نشست نقد و بررسی سریال شهید شهریاری به موضوعاتی چون پرهیز از پخش بی رویه تبلیغات به هنگام پخش سریال هایی با محتوای مشابه «صبح آخرین روز» و همچنین تاثیرگذاری مظلومیت شهید شهریاری بر ارتباط بیشتر با مخاطب و افت تعداد مخاطبان سریال ها در ایام انتخابات اشاره شد.