روایت مردی با ۴۰۰ فرزند!

روایت مردی با ۴۰۰ فرزند!

با آنکه خود تنها یک فرزند دارد، اما با دل دریایی ، کرم و سخاوت مثال زدنیش پدر معنوی ۴۰۰ کودک نیازمند شده و با افتخار از واژه فرزندانم سخن می‌گوید و ماهانه ۲۰ میلیون تومان به آنها کمک می‌کند.

جدول لیگ برتر ایران