ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی «تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم»  به دولت

ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی «تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم» به دولت

با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر تدوین آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

جدول لیگ برتر ایران