۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند

۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند

ایسنا/مرکزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه نیستند که در مقصر این مسئله مجلس است چراکه باید قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب کند.

رویکرد شورای شهر پنجم حمایت از جنوب شهر است

رویکرد شورای شهر پنجم حمایت از جنوب شهر است

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره فعلی شورای شهر تهران بودجه را به نفع مناطق جنوبی شهر تهران تغییر دادیم، گفت: رویکرد ما حمایت از جنوب‌شهر و کاهش فاصله میان شمال تا جنوب بود.

جدول لیگ برتر ایران